Liv edikasyon kretyen pou timoun primè (de 6 a 8 lane) ---
1, 2 ak 3 grad edikasyon primè oubyen elemantè.

Koresponn ak ane 2 nan sik ane debitan yo.

Inite I: FANM KI GEN LAFWA AK KOURAJ YO
Leson 1: Jokabèd
Leson 2: Debora Konfye L Nan Bondye
Leson 3: Rit Fidèl

Inite II: BIB LA ANSEYE NOU KOUMAN POU N PRAN DESIZYON YO
Leson 4: Salomon Te Pran Yon Desizyon Ak Bon Konprann
Leson 5: Andre deside ede Pyè
Leson 6: Mari ak Mat deside sèvi Jezi
Leson 7: Yon administratè pran yon bon desizyon
Leson 8: Danyèl chwazi manje ki bay lasante a
Leson 9: Yon nonm rich pran yon move desizyon

Inite III: LANMOU SAN TACH BONDYE A
Leson 10: Move desizyon yo
Leson 11: Move rezilta yo
Leson 12: Bondye lanmou ak mizèrikòd nou an
Leson 13: Bondye jistis ak gras nou an
Leson 14: Bondye padon nou an

Inite IV: ANN FETE FÈT PAK LA
Leson 15: Ann fete antre triyonfal Jezi a
Leson 16: Ann fete rezireksyon Jezi a
Leson 17: Ann fete rezireksyon Jezi a
Leson 18: Jezi toujou la ak nou

Inite V: LEGLIZ LA GRANDI
Leson 19: Legliz la koumanse grandi
Leson 20: Legliz la bezwen moun ki pou ede
Leson 21: Legliz la anba pèsekisyon
Leson 22: Legliz la demoutre lanmou Bondye a

Inite VI: GRAN KOMISYON AN
Leson 23: Gran komisyon an
Leson 24: Pyè pale ak Kònèy de Jezi
Leson 25: Legliz la voye Pòl ak Banabas
Leson 26: Ofrann pou misyon an

Inite VII: GWO ISTWA YO SOU POUVWA BONDYE A
Leson 27: Bondye gen kontwòl tout bagay
Leson 28: Bondye restore pèp li
Leson 29: Bondye onore obeyisans Naaman
Leson 30: Lame envizib Bondye a
Leson 31: Bondye pasyan epi konn padone
Leson 32: Bondye gen plis pouvwa pase founèz dife a

Inite VIII: JEZI MOUTRE NOU PRIYE
Leson 33: Jezi priye anvan li deside
Leson 34: Jezi moutre disip li yo priye
Leson 35: Jezi priye pou lòt moun
Leson 36: Jezi priye lè li tris

Inite IX: BIB LA
Leson 37: Bib la se liv espesyal Bondye a
Leson 38: Bib la pale nou de Jezi
Leson 39: Bib la ede nou fè sa ki dwat
Leson 40: Bib la anseye nou chak jou

Inite X: POUVWA JEZI A
Leson 41: Jezi geri de avèg
Leson 42: Jezi demoutre ke li se Pitit Bondye a
Leson 43: Jezi venk tantasyon an
Leson 44: Jezi vizite zache

Inite XI: YON FANMI BONDYE TE CHWAZI
Leson 45: Bondye rele Abraram
Leson 46: Abraram pèmèt ke Lot chwazi avan
Leson 47: Abraram kwè nan Bondye
Leson 48: Yon madanm pou Izarak
Leson 49: Izarak, patizan lapè

Inite XII: BON NOUVÈL PAK LA
Leson 50: Bon nouvèl pou Zakari ak Elizabèt
Leson 51: Bon nouvèl pou Mari ak Jozèf
Leson 52: Bon nouvèl pou gadò mouton yo
Leson 53: Bon nouvèl pou Simeyon ak Ana

Liv sa a, ansanm ak Gid Lidè a disponib nan telechajman gratis nan sit sa a, oswa achte nan men Ministè Disip, Rejyon Mezoamerik, Biwo MEDFDI Chan an Ayiti, oswa nan Amazon.com


Télécharger
FichierAction
Debutan 2 Elev - complete.pdfTélécharger