Chè pwofesè, w ap jwenn bèl leson nan liv sa a pou yon ane.

Pratik pou anseye ak leson ilistre yo pral ede ou dekouvri, ansanm ak preskolè yo, verite tou nèf yo ki nan pawòl Bondye a ak pèsonaj biblik ke nou admire anpil yo.

Koleksyon liv sa a yo, pou oumenm ak elèv ou yo, pral sèvi nou kòm yon bon gid se pa sèlman pou klas lekò di dimanch yo, men tou pou moman kè kontan yo, klèb timoun yo, klas edikasyon kretyen chak semèn yo ak nenpò kalite fòm ke w vle adapte a.

ENTWODIKSYON INITE I: JEZI TE GRANDI 

Leson 1 Fanmi Jezi ale Ejip

Leson 2 Jezi vizite tanp la

Leson 3 Jezi geri yon timoun malad

Leson 4 Jezi vizite Zache

ENTRODIKSYON INITE II: MIRAK JEZI YO 

Leson 5 Jezi geri yon ansyen

Leson 6 Jezi ede yon predikatП

Leson 7 Jezi kalme gwo van an

Leson 8 Jezi bay moun yo manje

ENTWODIKSYON III: BONDYE MONTRE LANMOU LI 

Leson 9 Bondye montre lanmou nan papa yo

Leson 10 Bondye montre lanmou li nan gran papa yo

Leson 11 Bondye montre lanmou li nan frП legliz yo

Leson 12 Bondye montre lanmou li nan Jezi

ENTRODIKSYON INITE IV: JEZI, PITIT BONDYE A, VIVAN

Leson 13 Jezi resisite Laza

Leson 14 Jezi geri yon nonm avПg

Leson 15 Jezi pale avek PyП

Leson 16 Jezi ale JerizalПm

Leson 17 Jezi vivan!

ENTWODIKSYON INITE V: BONDYE SE KREYATÈ NOU 

Leson 18 Bondye te fП mond la

Leson 19 Bondye te fП moun yo

Leson 20 Adan ak йv te dezobeyi Bondye

Leson 21 Noe te obeyi Bondye

ENTWODIKSYON INITE VI: BIB LA PALE NOU SOU ABRARAM

Leson 22 Bondye te fП Abraram yon pwomПs

Leson 23 Lot pran yon desizyon

Leson 24 Bondye akonpli pwomПs li te fП ak Abraram

Leson 25 Jou Izarak fПt

Leson 26 ElyezП jwenn yon fanm pou Izarak

ENTWODIKSYON INITE VII: BIB LA PALE NOU SOU JOZÈF

Leson 27 JakШb renmen pitit li Jozef

Leson 28 JozПf rankontre FrП li yo

Leson 29 JozПf ede fanmi li

Leson 30 JakШb renmen pitit pitit li yo

ENTWODIKSYON INITE VIII: BIB LA PALE NOU SOU MOYIZ 

Leson 31 Bondye pwoteje Moyiz

Leson 32 Moyiz obeyi Bondye

Leson 33 Moyiz konfye nan Bondye

Leson 34 Moyiz montre moun konfye nan Bondye

Leson 35 Bondye bay manje pou pПp li

ENTWODIKSYON INITE IX: BONDYE PALE AK NOU PA MWAYEN BIB LA 

Leson 36 Jozafa voye mПt yo avПk pawШl Bondye

Leson 37 Moyiz resevwa pawШl Bondye a

Leson 38 Jozyas li pawШl Bondye a

Leson 39 Jeremi pwoklame pawШl Bondye a

ENTWODIKSYON INITE X: BIB LA NOU SOU POUVWA BONDYE 

Leson 40 Pouvwa Bondye nan Jeriko

Leson 41 Pouvwa Bondye lП lapli pa tonbe

Leson 42 Pouvwa Bondye nan mШn kamПl la

Leson 43 Pouvwa Bondye nan fou dife a

Leson 44 Pouvwa Bondye avПk DanyПl nan fШs lyon an

ENTWODIKSYON INITE XI: BIB LA PALE NOU SOU PYÈ

Leson 45 PyП pale sou Jezi

Leson 46 PyП ede yon nonm kokobe

Leson 47 PyП rakonte bШn nouvПl yo avПk KonПy

Leson 48 Zanmi PyП yo priye pou li

ENTWODIKSYON INITE XII: BONDYE VOYE YO AVÈK PITIT LI 

Leson 49 Bondye pwomПt l’ap voye pitit li

Leson 50 Bondye voye pitit li

Leson 51 BПje yo vin wП Jezi

Leson 52 Simeyon ak Ћn wП pitit Bondye a


Télécharger
FichierAction
Preskole 1 Pwofesé - Complete.pdfTélécharger