Règleman Pou Pwoteksyon Ti Fi, Ti Gason, Adolesan, Ak Moun Ki Gen Andikap

Objektif règleman sa a se asire sekirite ak byennèt tout timoun TTA (ti fi, ti gason ak adolesan), ansanm ak moun ki gen andikap, sou swen nou yo epi pwoteje yo kont nenpòt fòm domaj, ni entansyonèl ak envolontè. Li pral pwoteje fonksyonè nou yo kont akizasyon ki ka rive soti nan konpòtman neglijan oswa [...]

mai 30th, 2020|

Chemen Verite A – #9 (Liv edikasyon kretyèn pou jèn ak granmoun yo(

Nou kontinye ak defi etid biblik la ki pa janm sispann siprann nou. Nou jwenn yon bann defi ki dwe mete an pratik. Nou pa kapab anseye kisa ki pou fèt nan chak okazyon ki prezante devan nou, men, nou kapab anseye kèk prensip ki kapab sèvi kòm gid epi ki kapab aplike nan plizyè [...]

avril 6th, 2020|